การติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติกับเครื่องอ่านบัตรระยะใกล้

Auto Car Barrier Gate with Short Range Card Reader

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

Access Controller

Barrier Gate

Long Range Card Reader

Vehicle Loop Detector

Ir Photo Sensor

USB Long Range Card Reader

Long Range Card

หมายเหตุ: รายการอุปกรณ์ต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการใช้งานจริง

แบบติดตั้ง (PDF)